1 Yongning Song, Yuji Hakoda, and Biao Sang . A Selective Impairment in Extracting Fearful Information From Another’s Eyes in Autism. Autism Research ,2016, 00: 000–000 .
2 Zhi-Yu Chen, M.D., Feng-Yan Shen, Ph.D., Lai Jiang, Ph.D., Xuan Zhao, Ph.D., Xiao-Lu Shen, M.D., Wei Zhong, Ph.D., Sha Liu, Ph.D., Zhi-Ru Wang, Ph.D., Ying-Wei Wang, M.D., Ph.D. . Attenuation of Neuropathic Pain by Inhibiting Electrical Synapses in the Anterior Cingulate Cortex. Anesthesiology ,2016; 124:169-83 .
3 Aihua Chen, Yong Gu, Sheng Liu, XGregory C. DeAngelis, and Dora E. Angelaki . Evidence for a Causal Contribution of Macaque Vestibular, But Not Intraparietal, Cortex to Heading Perception. The Journal of Neuroscience ,2016, 36(13):3789 –3798 .
4 Yuan Xu, Lidan Wang, Yu-zhang Liu, Yan Yang, Xiaolin Xue, Zhiru Wang . GABAergic Interneurons are Required for Generation of Slow CA1 Oscillation in Rat Hippocampus. Neurosci. Bull. ,2016, 32(4):363–373 .
5 Xiaoqing Zhu, Xia Liu, Fanfan Wei, Fang Wang, Michael M. Merzenich, Christoph E. Schreiner, Xinde Sun, and Xiaoming Zhou . Perceptual Training Restores Impaired Cortical Temporal Processing Due to Lead Exposure. Cerebral Cortex ,2016, 26: 334–345 .
6 Qingzhou Sun, Liandi Lou, Jingyi Lu, Xiaoming Wang, Jun Zhong, Xuyun Tan, Yanxia Li, and Yongfang Liu . Resource availability hypothesis: Perceived financial and caloric status affect individuals’ height preferences for potential partners. International Journal of Psychology ,2016, Vol. 51, No. 5, 340–347 .